Część składowa rzeczy

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Zagadnienia
...oznaczone indywidualnie- są to rzeczy, w których ściśle jest określona cecha indywidualna e) rzeczy podzielne- nie zmieniają swojego charakteru cywilno-prawnego w przypadku ich podziału fizycznego np. chleb f) rzeczy niepodzielne- w wyniku takiego podziału zmieniają swój charakter cywilno-prawny np. telewizor g) rzeczy będące w obrocie ograniczonym oraz wyłączone z obrotu cywilno-prawnego 28.Części składowe rzeczy - część składowa rzeczy nie może być oddzielnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych -częścią składową rzeczy jest wszystko to co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości -część składowa zawężona są to przedmioty połączone z rzeczą - postać rozszerzona części składowej to prawa związane z nieruchomością 29.Przynależność...
Źródło: grupa2olsztyn.fora.pl/a/a,12.htmlTemat: : Prezentacja sytuacji w PKP Cargo
...z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Budynki stanowiące część składową gruntu przestają być samodzielnymi rzeczami, przy czym tracą one samodzielny byt także w sensie prawnym i w konsekwencji dzielą los prawny gruntu, na którym są posadowione. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 1 k.c.). Oznacza to, że budynki stanowiące części składowe gruntu nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu (nie można ich kupić), nie mogą być przedmiotem własności innego podmiotu niż właściciel gruntu i nie można uzyskać wpisu do księgi wieczystej własności części składowych gruntu. W wyjątkowych przypadkach...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=5271


Temat: AKTU........ ZBYT WCZESNA RADOŚĆ?!?!?!?!?
Art. 47 § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Art. 48 Z...
Źródło: pulawska.fora.pl/a/a,325.html


Temat: Prawo cywilne
...być ono zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. pełnomocnictwo rodzajowe - dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju (np. sprzedawanie nieruchomości, zawieraniu umów o pracę w imieniu przedsiębiorstwa itp.). pełnomocnictwo szczególne - do dokonania w imieniu mocodawcy określonej czynności prawnej (np. do sprzedaży określonego mieszkania). Częśc składowa rzeczy – to wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotne zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Rzeczy- fizykalne istniejące części przyrody, które występują w stanie pierwotnym lub przetworzonym – bez względu na to czy mają jakąś watośc majątkową. Zwierze jako istota żyjąc, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest...
Źródło: ararchitekci.fora.pl/a/a,21.html


Temat: Wszystkie opracowane pytania
...III podział: - rzeczy podzielne – np. chleb, tkanina – to takie które nie zmieniają swego charakteru cywilno prawnego w przypadku ich podziału fizycznego, - rzeczy nie podzielne – np. samochód, telewizor – to takie które w wyniku takiego podziału zmieniają swój charakter cywilno-prawny. IV podział: - ograniczone w obrocie, - oraz wyłączone z obrotu cywilno-prawnego. 29. CZĘŚCI SKŁADOWE RZECZY. Część składowa rzeczy nie może być oddzielnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko to co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego np. kierownica w samochodzie. Częściami składowymi nieruchomości mogą być posadowione na niej budynki, trwałe urządzenia, nasadzenia oraz...
Źródło: grupa2olsztyn.fora.pl/a/a,16.html


Temat: NOTATKI
...oraz przedłużane przez czynność prawną 25.prawo cywilne charakteryzuje się: a. abstrakcyjnością b. założeniem o równorzędności podmiotów poddanych jego regulacji c. generalnym charakterem d. założeniem o autonomii woli podmiotów poddanych jego regulacji 26. ograniczonym prawem rzeczowym jest a. użytkowanie wieczyste b. zastaw c. hipoteka d. użytkowanie 27. Część składowa rzeczy: a. może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, ale tylko wtedy, jeżeli jednocześnie jest fizycznie wyodrębniona b. może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, ale tylko wtedy, jeżeli jednocześnie nie jest fizycznie wyodrębniona c. może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, ale tylko wtedy, jeżeli jednocześnie...
Źródło: administracjawoiz.fora.pl/a/a,128.html


Temat: Sciąga II
...rodzajowych takich jak jednostka wagi, długości, objętości np. zboże, węgiel oznaczone są co do gatunku. 4.Rzeczy będące w obrocie ograniczone oraz wyłączone z obrotu cywilno prawnego – np. rzeczy będące w obrocie to takie rzeczy które dopuszczone są do obrotu, rzeczy ograniczone w obrocie – sprzedaż broni myśliwskiej, broń palna. Zakaz wprowadzania do obrotu – np. sprzedaż narkotyków, sprzedaż sprzętu wojskowego. Część składowa rzeczy nie może być oddzielnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko to co nie może być od niej odłączone bez
Źródło: grupa2olsztyn.fora.pl/a/a,10.html


Temat: Egzamin z prawa - pytanie
na tym egzaminie kazdy dostal inny zestaw pytan, wiec kazdy mial inne pytania. zestawy skladaly sie m.in: 1. Rodzaje rzeczy (umieścić w tym podziale nieruchomości), części składowe, (Co oznacza przepis art. 7. § 1 KC: „ Część składowa rzeczy może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych” w odniesieniu do nieruchomości?) i przynależności. Objaśnić na przykładzie nieruchomości zabudowanej i zagospodarowanej. 2. Księga wieczysta, akta księgi wieczystej, zbiór dokumentów. Kto prowadzi KW? Na czym polega domniemanie prawdziwości i rękojmia wiary publicznej, KW? Działy i wpisy. 3. Wywłaszczenie...
Źródło: geodezja2004.fora.pl/a/a,107.html